̷ dzƮ ϸ . . ...

 

 

 

 

 

Diatonic Harmony:

Inverted Chords of 7th Chord

 

ȭ : ȭ

 

 

 

 

 

Supertonic 7th Chord ( /  )

 

7ȭ ȭ

 

Dominant 7th Chord ( ,  ,  )

 

7ȭ ȭ

 

Leading-Tone 7th Chord (

 

̲7ȭ ȭ

 

 

 

 

 

 

Beethoven: Rondo in C, WoO 51, No. 1

 

 

Inversions of Dominant 7th (7ȭ ȭ)

Nonharmonic Tones (ȭ)

Supertonic 7th Chord (7ȭ)